Articles

Virginia ”Move Over” Law Categorizes Offense as Reckless Driving

För att vara exakt, nämner titeln på kodavsnittet att lämna företräde eller minska hastigheten, men den faktiska texten i Virginia Code § 46.2-861.1 nämner faktiskt inte orden ”flytta över” eller ”minska hastigheten” specifikt.

Vad kräver lagen? Den säger att föraren ska ”på en motorväg med minst fyra körfält, varav minst två är avsedda för trafik som går i samma riktning som det annalkande fordonet, fortsätta med försiktighet och, om det är rimligt, med vederbörlig hänsyn till säkerhets- och trafikförhållandena, lämna företräde genom att byta körfält till ett körfält som inte gränsar till det stillastående fordonet, eller (ii) om det skulle vara orimligt eller osäkert att byta körfält, fortsätta med vederbörlig försiktighet och hålla en hastighet som är säker med tanke på förhållandena på motorvägen”. Jag antar att domare skulle förstå ”bibehålla en säker hastighet för vägförhållanden” som att sakta ner.

Om polisen eller samväldet inte kan bevisa brottets beståndsdelar i domstolen bör ett mål avskrivas. Lagen gäller när:

 • En person kör ett motorfordon
 • På en motorväg med minst fyra körfält, varav minst två är avsedda för trafik som fortsätter som det annalkande fordonet
 • Närmar sig ett stillastående fordon med blinkande, blinkande eller omväxlande blått, rött eller gult ljus eller lampor som tillämpas på
  • § 46.2-1022 (brottsbekämpning, Virginia National Guard etc.)
  • § 46.2-1023 (brandbil, ambulans, viltvårdaren etc.)
  • § 46.2-1024 (ett privat fordon som ägs av en brandman, en frivillig i en räddningsstyrka eller en poliskyrka)
  • eller underavsnitt B i § 46.2-1026 (allmännyttigt företag i syfte att reparera, installera eller underhålla utrustning eller tjänster för el- eller naturgasförsörjning)
 • som visar blinkande, blinkande eller omväxlande röda, blå eller gula lampor

Lagen behåller det som en trafikförseelse i stället för en klassificering som vårdslöshet i trafik när den tillämpas på dessa fordon:

 • Släpvagn eller underhållsfordon (46.2-1025(A)(1))
 • Highway or utility construction vehicle (46.2-1025(A)(2))

För övrigt har vi, även när lagen är tillämplig, sett domare visa barmhärtighet på grund av förmildrande omständigheter och reducera ett åtal till olämplig körning eller en annan icke-kriminell förseelse. En domare som vi har sett frågar en polisman om han var utanför eller inne i fordonet vid tidpunkten för brottet för att avgöra om en reducering från vårdslös körning är motiverad. Om du står inför ett åtal för vårdslös körning för att ha kört förbi ett stillastående utryckningsfordon kan det vara tillrådligt att visa upp ditt körkort och göra körskola före domstolen för att försöka få nåd.

Lagtexten lyder så här:

§ 46.2-861.1. Förare ska lämna företräde eller sänka hastigheten när de närmar sig stillastående fordon som visar vissa varningslampor på motorvägar; påföljder.

A. Föraren av ett motorfordon som närmar sig ett stillastående fordon som visar ett eller flera blinkande, blinkande eller växlande blå, röda eller gula ljus enligt § 46.2-1022, 46.2-1023 eller 46.2-1024 eller underavdelning B i § 46.2-1022, 46.2-1023 eller 46.2-1024 eller underavdelning B i § 46.2-1023 får inte köra på ett stillastående fordon som visar ett eller flera blå, röda eller gula ljus enligt § 46.2-1022.2-1026 ska i) på en motorväg med minst fyra körfält, varav minst två är avsedda för trafik som går i samma riktning som det annalkande fordonet, fortsätta med försiktighet och, om det är rimligt, med vederbörlig hänsyn till säkerhets- och trafikförhållandena, lämna företräde genom att byta körfält till ett körfält som inte gränsar till det stillastående fordonet, eller ii) om ett byte av körfält skulle vara oskäligt eller osäkert, fortsätta med vederbörlig försiktighet och hålla en hastighet som är säker med hänsyn till motorvägsförhållandena. En överträdelse av någon bestämmelse i denna underavdelning är vårdslös körning.
B. Föraren av ett motorfordon som närmar sig ett stillastående fordon som visar ett blinkande, blinkande eller växlande gult ljus eller gula lampor i enlighet med underavdelning A 1 eller 2 i § 46.2-1025 ska (i) på en motorväg med minst fyra körfält, varav minst två är avsedda för trafik som går i samma riktning som det fordon som närmar sig, fortsätta med försiktighet och, om det är rimligt, med vederbörlig hänsyn till säkerhets- och trafikförhållandena, lämna företräde genom att byta körfält till ett körfält som inte ligger i anslutning till det stillastående fordonet, eller (ii) om ett byte av körfält skulle vara oskäligt eller osäkert, fortsätta med vederbörlig försiktighet och hålla en hastighet som är säker med hänsyn till motorvägsförhållandena. En överträdelse av någon bestämmelse i detta underavsnitt ska bestraffas som en trafikförseelse.
C. Om överträdelsen resulterade i skada på en annan persons egendom, får domstolen dessutom besluta att förarens rätt att framföra ett motorfordon ska upphävas i högst ett år. Om överträdelsen ledde till att en annan person skadades eller dog, får domstolen, utöver andra påföljder, besluta att förarens rätt att framföra ett motorfordon ska dras in i högst två år.
D. Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte gälla i arbetsområden på motorvägar enligt definitionen i § 46.2-878.1.

.