Articles

Aids-associerad vakuolär myelopati

Aids-associerad vakuolär myelopati (VM) är en vanlig neurologisk komplikation vid aids. Patologiskt kännetecknas VM av vakuolisering i de laterala och posteriora kolumnerna i den thorakala ryggmärgen och har en slående likhet med myelopati vid vitamin B12-brist. I obduktionsserier har 20-55 % av patienterna med aids tecken på ryggmärgssjukdom som överensstämmer med VM. Myelopatin visar sig vanligen sent under hiv-infektionens förlopp, med långsamt progressiv svaghet i de nedre extremiteterna, gångstörningar, sensoriska avvikelser i benen, impotens hos män samt urinfrekvens och trängande urinträngningar. Förloppet är alltid progressivt och leder till allvarlig förlamning av de nedre extremiteterna, med förlust av förmågan att gå och av sfinkterkontrollen. Differentialdiagnosen är omfattande och omfattar metaboliska, infektiösa och neoplastiska ryggmärgssjukdomar. Diagnosen baseras på klinisk observation och uteslutande av andra orsaker till myelopati genom serologiska, röntgenologiska och cerebrospinalvätskeundersökningar. Patogenesen för VM är okänd. Försök att påvisa hiv i ryggmärgen har inte gett några signifikanta resultat, och det finns inga bevis för ett samband mellan förekomsten av hiv och utvecklingen av myelopati. En metabolisk störning i den vitamin B12-beroende transmetyleringsvägen, som induceras av hiv eller cytokinaktivering, anses vara den möjliga orsaken till VM i samband med aids. Det finns ingen känd behandling för myelopati vid aids och det finns inga bevis för att antiretrovirala läkemedel kan förbättra symtomen eller bromsa utvecklingen av VM. Den symtomatiska behandlingen omfattar antispastiska medel, hantering av sfinkterdysfunktion och sjukgymnastik. Experimentella behandlingar testas i kliniska prövningar.