Articles

Vad är de olika typerna av oaktsamhet?

Publicerat i Stämningsansökan på juli 26, 2017

Nästan alla civilrättsliga fall är centrerade kring den juridiska teorin om oaktsamhet – underlåtenhet att använda rimlig försiktighet, vilket resulterar i någon annans skada eller skadestånd. Under ett civilrättsligt anspråk är det kärandens skyldighet att bevisa att svaranden var försumlig på något sätt som orsakade eller bidrog till kärandens skador. Det finns nästan oändliga exempel på oaktsamhet, men alla typer faller under några huvudkategorier. Om du överväger att föra en civilrättslig talan bör du ta reda på vilken typ av vårdslöshet ditt fall kan omfatta.

What Are the Different Types of Negligence?

Bidragande vårdslöshet

Som Kansas City inte följer lagarna om bidragande vårdslöshet, finns det fortfarande en handfull jurisdiktioner som gör det. Contributory negligence finner att om en målsägande överhuvudtaget bidrog till sina skador, kommer målsäganden inte att vara berättigad att få ersättning för någonting. Även om svaranden har 90 procent av skulden för en olycka och käranden har 10 procent av skulden, kan käranden i stater med bidragande försumlighet inte få ett öre tillbaka. De flesta stater har övergivit denna ”allt eller inget”-regel i stället för lagar om jämförande försumlighet.

Komparativ försumlighet

Missouri är en stat med rent jämförande försumlighet. Kansas är en modifierad stat med jämförande fel. Detta innebär att i båda staterna kan käranden och svaranden dela på ansvaret för en olycka. I Missouri kan en målsägande ta hem ersättning oavsett hur stor andel av skulden han/hon har – även om personen var 99 % ansvarig för en olycka kan han/hon fortfarande få 1 % av skadeståndsbeloppet. I Kansas måste domstolarna finna att käranden är skyldig till 49 % eller mindre för att vara berättigad till ersättning. Om kärandens skuld är 50 % eller mer förlorar han eller hon rätten till ersättning.

Komparativt fel är ett vanligt försvar i rättstvister om personskador. Svaranden kan försöka använda målsägarens skuldprocent för att sänka sitt eget ansvar för olyckan. Säg till exempel att en förare som sms:ade bakom ratten körde på en fotgängare som korsade vägen utan företräde. Domstolarna skulle sannolikt döma till fotgängarens fördel, men föraren skulle kunna använda målsägarens akt av oaktsamhet för att minska sitt civilrättsliga ansvar. På så sätt skulle han eller hon vara skyldig den skadelidande en mindre summa.

Särskilt ansvar

I många fall kan en enskild person, en arbetsgivare eller ett företag vara ställföreträdande ansvarig för handlingar eller beteenden hos djur eller människor som han eller hon har hand om. De flesta företag är till exempel ställföreträdande ansvariga för sina anställdas handlingar. En hundägare kan vara ställföreträdande ansvarig för skador som hans eller hennes hund orsakar andra. För att bevisa att en målsägande har ett ställföreträdande ansvar behöver han eller hon bevisa att svaranden var ansvarig för den påstådda gärningsmannens handlingar vid olyckstillfället. Det kan vara möjligt att stämma både den individ och den enhet som är ställföreträdande ansvarig i dessa fall.

Grov oaktsamhet

Grov oaktsamhet är en typ som är så vårdslös eller hänsynslös att den visar en fullständig brist på omsorg om andras säkerhet. Det är den allvarligaste formen av vårdslöshet och kan leda till straffskadestånd för att straffa den skyldiga parten. Grov vårdslöshet är ett steg längre än en enkel vårdslös handling – det är vårdslöshet till en sådan extrem nivå att ingen rimlig eller försiktig person någonsin skulle ha begått samma felsteg. Ett exempel på grov vårdslöshet är att en kirurg amputerar fel kroppsdel på grund av bristande kommunikation före operationen.

Sök hjälp av en skadeadvokat för krav på vårdslöshet

Oavsett vilken typ av vårdslöshet som ditt civilrättsliga krav gäller ska du söka hjälp av en lokal advokat. Oaktsamhetsanspråk innebär en viss bevisbörda för käranden. En skadeadvokat kan hjälpa till med denna börda, liksom med det korrekta pappersarbetet och de processer som ingår i påståenden om vårdslöshet. Om du har några frågor om oaktsamhet i ditt fall, prata med en advokat för personskador i Kansas City.