Articles

Uranus in het vierde huis

Uranus in het vierde huis is niet zo belangrijk voor de vorming van het karakter of de geest als in het eerste, derde of negende huis. Hij lijkt zich bezig te houden met meer materiële zaken, en zoals altijd het geval is met deze planeet, is zijn werking veel beter op het hogere dan op het lagere.

Wat de vader betreft, is er waarschijnlijk sprake van allerlei moeilijkheden, het is niet onwaarschijnlijk dat hij zelfmoord pleegt of gek wordt. In elk geval zal hij een zeer eigenaardig karakter hebben en het is onwaarschijnlijk dat de inboorling goed met hem zal kunnen opschieten. Het huis zal in geen geval een goede omgeving zijn. Het huis verlaten betekent in astrologische zin niet noodzakelijkerwijs of altijd het verlaten van de plaats, het kan een veel radicaler vertrek betekenen, een verandering in de levenswijze ten opzichte van wat men uit de omgeving van de kinderjaren had kunnen verwachten. Een kind zal waarschijnlijk niet slagen in de richting van het leven waarvoor zijn ouders hem ontworpen hebben, wanneer het deze positie van Uranus heeft. Iedereen van de mensen die wij beschouwen heeft deze clementie van verstoring.

Shakespeare liep weg van huis; Joseph Smith veroorzaakte immense problemen in zijn township; Bismarck brak volledig met de positie van zijn vroege omgeving; zo ook Bulwer Lytton. Rhodes bracht het grootste deel van zijn leven door in een vreemd land en stierf daar. Chopin en Petrarca hebben hun leven als het ware in ballingschap doorgebracht. Baudelaire bracht een groot deel van zijn leven door in verre oorden, en had bovendien totaal geen voeling met het idee van thuis. Zijn prozagedicht ‘Anywhere, anywhere, out of the world’ en verschillende andere prozagedichten vertolkten op magnifieke wijze de nostalgie die uit deze positie spreekt.

Men kan ook sporen van hetzelfde zien in de schilderijen van J.M.W. Turner. Zulke prachtige en flamboyante kleuren passen net zo min bij de grijze luchten van Engeland als de exotische poëzie van Baudelaire bij de zachte zonneschijn van Frankrijk. Van Engeland kan men Constable en Whistler verwachten; de extravagantie van Turner doet meer denken aan Algerije.

Voorbeelden van huiselijke onrust veroorzaakt door deze positie, de onwenselijkheid om in huis te blijven, wordt niet alleen getoond door Lytton (hierboven genoemd in een ander verband, maar nu met betrekking tot zijn ongelukkige huiselijke strubbelingen), maar ook door Alexander VI, die opvallend die sublieme rust miste die men natuurlijk zou toeschrijven aan zijn positie als de plaatsvervanger van Christus, en door Hendrik VIII. De problemen van deze vorst waren, zoals Froude aantoonde, in het geheel niet te wijten aan zijn eigen temperament; zij vloeiden geheel voort uit de noodzaak waarin hij zich bevond om zijn dynastie te vestigen. Deze ongelukkige vorst is schandelijk verkeerd beoordeeld door de onnadenkende. Al te vaak wordt vergeten dat hij de eerste vorst was sinds Edward III die enige vorm van zekerheid had op de troon van Engeland. Elk van de tussenliggende monarchen was betrokken geweest bij een burgeroorlog, met de korte uitzondering van Hendrik V. De problemen die Engeland in het verderf hadden gestort, haar mooiste provincies hadden verwoest en haar edelste zonen hadden gedood, waren volledig dynastiek van aard. Zijn vader, Hendrik VII, had zijn troon alleen gekregen als gevolg van de volledige uitputting van Engeland, en het was bij uitstek de plicht van de koning van het land om ervoor te zorgen dat dergelijke problemen zich niet meer voordeden. Alle beleidsmaatregelen van Hendrik VIII waren bijgevolg, en terecht, ondergeschikt aan het ene beleid van het hebben van een zoon om hem op te volgen. Zoals wij in een ander artikel zullen zien, stond Saturnus op de cusp van het vijfde huis, dat het nageslacht regelt, en deze positie was ongunstig, maar de aanwezigheid van Uranus in het vierde was nog erger. Het veroorzaakte eeuwige onrust in de zaken van de Staat, die, zo kan men zeggen, het huis van de Koning is en het was ook ongunstig voor het einde van de zaak, die ook door het vierde huis wordt beheerst. Zo is het inderdaad gelopen. Geen van zijn drie kinderen, ofschoon achtereenvolgens de troon bezet, was in staat de dynastie voort te zetten, die dientengevolge overging naar een verre tak, zelfs geen Engelse. Er is geen beter voorbeeld denkbaar van de fatale invloed van Uranus op zijn slechtst. Zonder de driehoek van Mars zou hij naar alle waarschijnlijkheid niet in staat zijn geweest om zelfs maar een tijdelijk en ogenschijnlijk succes te boeken.

Het geval van Theodore Roosevelt is ook zeer leerzaam. Zijn vroege omgeving was klaarblijkelijk zeer ongeschikt voor hem; hij was uiterst teer en werd bedreigd met zeer ernstige ziekten, zodat zijn medische adviseurs vreesden dat hij de adolescentie niet zou overleven. Al deze problemen verdwenen zodra hij van huis wegging en het vrije leven in de open lucht aannam dat hij later zo beroemd maakte.

Met betrekking tot de andere zaken die door het vierde huis worden aangegeven, kan als algemene regel worden gesteld dat de inboorling waarschijnlijk zal worden beïnvloed door mensen die veel ouder zijn dan hijzelf en ook door mensen van groot belang of die zich bezighouden met zaken die te maken hebben met bestuursorganen of grote ondernemingen.

Het vierde huis geeft ook het einde van de zaak aan, en hier komt de begeerte van Uranus bijzonder duidelijk naar voren. Alle zaken van de inboorling zullen waarschijnlijk eindigen op een onverwachte en waarschijnlijk dramatische manier. Zaken kunnen zich geruime tijd voortslepen en dan op bijna catastrofale wijze tot een hoogtepunt komen. Of dit laatste woord in gunstige of ongunstige zin moet worden geïnterpreteerd, hangt natuurlijk af van de richtingen van Uranus en de transits.

De nauwe band van Uranus met de wil geeft aan dat in sommige gevallen het ouder worden bepaalde kwalen met zich mee kan brengen die van dien aard zijn dat de wil wordt verstoord. Welke vorm deze precies kunnen aannemen hangt van vele dingen af. Bijvoorbeeld van het teken waarin Uranus zich bevindt, zijn richting en zijn transits. Om een concreet voorbeeld te nemen, als Uranus in Tweelingen zou staan, zou een aantasting van hem afasie kunnen betekenen, omdat Tweelingen in het bijzonder verbonden is met de spraakorganen, terwijl als hij in Steenbok zou staan, de neiging tot verlamming van de onderste ledematen zou kunnen zijn. Het is hier onnodig alle mogelijkheden op te sommen die zijn voorbehouden voor het speciale hoofdstuk over slechte gezondheid.

Een plotselinge en gewelddadige dood wordt door deze positie van Uranus niet zozeer aangegeven als wanneer hij in zulke huizen staat als het achtste of twaalfde.

Mensen met deze positie bezitten vaak de ‘zwerflust’, zijn dol op avontuur en onderneming. Alles wat in hun leven vastligt, spreekt hen niet aan. Zij moeten niet tegen deze neiging strijden, maar trachten deze in overeenstemming te brengen, voor zover dit met hun algemeen welzijn mogelijk is.