Articles

Användarundersökningar

För att lära sig mer om användarna, hur de använder ett program eller en webbplats och vad de tycker om det genomför TecEd användarundersökningar, t.ex. användbarhetsundersökningar och marknadsundersökningar. Undersökningarna genomförs vanligtvis online, antingen genom att avlyssna användarna när de besöker en webbplats eller genom att bjuda in målinriktade användare, ofta genom en forskningspanel. De flesta undersökningar innehåller både slutna frågor (flervalsfrågor) och öppna frågor. En användbarhetsundersökning kan också innehålla en uppgiftsbaserad del, där användarna svarar på frågor om aktiviteter som de just har utfört. En ”true intent”-undersökning fångar till exempel upp besökare på en webbplats och bjuder in dem att delta i undersökningen. Användare som samtycker svarar på några frågor om sig själva och anledningen till sitt besök innan de använder webbplatsen för att utföra sina egna uppgifter. När de är klara svarar de på de sista frågorna om sin upplevelse när de använde webbplatsen. ”True intent”-undersökningar fångar upp användarnas intryck av webbplatsens användbarhet.

Lär dig mer av en användarundersökning

En undersökning sammanställer användarnas input och ger kvantitativa uppgifter om vad användarna gör och deras åsikter. Vi lär oss mindre om varför användarna gör som de gör eller om orsakerna till deras åsikter, eftersom vi inte kan undersöka vaga svar. Undersökningen kan dock innehålla ett alternativ för direktuppföljning med ett begränsat antal respondenter, vilket gör det möjligt för oss att gå in och förtydliga svaren.

Ett annat värdefullt alternativ är en statistisk analys av undersökningsresultaten, vilket gör det möjligt för oss att bedöma uppgifternas tillförlitlighet. Anta att två grupper svarar olika på enkätfrågorna. Skillnaderna kan vara betydande eller inte. För att kunna fatta välgrundade affärsbeslut måste vi veta hur stor tilltro vi ska ha till dessa skillnader. Liten urvalsstorlek och variabilitet inom grupperna är skäl att ifrågasätta uppenbara skillnader, och statistisk analys ger den information som behövs för att tolka dessa resultat.

Komplementering av andra forskningsmetoder

En användbarhets- eller marknadsundersökningsenkät är ofta en del av en användarundersökningsprocess i flera faser. En undersökning kan utforska och belysa frågor för vidare studier, eller så kan den bekräfta förekomsten och svårighetsgraden av användbarhetsproblem som har framkommit genom tidigare, djupgående forskning.